เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร

 

ท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภทได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

3 ธ.ค. 2561, 10:32

ประกาศการมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร (อีกครั้้ง)

1.แต่ละรายการแข่งขันจะมีเหรียญรางวัลเฉพาะ 3 อันดับแรกเท่านั้น คือ รางวัล ชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เช่นรายการวาดภาพ

โรงเรียน A ได้คะแนน 80 คะแนน

โรงเรียน B ได้คะแนน 90 คะแนน   ที่ 3

โรงเรียน C ได้คะแนน 91 คะแนน   ที่ 2

โรงเรียน D ได้คะแนน 92 คะแนน   ที่ 1

โรงเรียน E ได้คะแนน 79 คะแนน

จะได้เหรียญเฉพาะโรงเรียน D โรงเรียน C และโรงเรียน B

หมายเหตุ กรณีมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ 3 โรงเรียนขึ้นไป จะไม่ได้มอบเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เนื่องจากทางเจ้าภาพได้ประกาศแจ้งตั้งแต่การประกาศเกณฑ์การตัดสินแล้วว่าจะมีการมอบเหรียญเพียงแค่ 3 ลำดับที่มีคะแนนสูงสุด ในแต่ละรายการแข่งขัน

2. เกียรติบัตรสามารถ Print ได้จากระบบ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

29 พ.ย. 2561, 11:08

รายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถามในงาน"วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"

1.จุรีรัตน์   หมันการ (082-5348972)

2.ทิฆัมพร   คชรัตน์ (088-7685784)

3.ชญานิษฐ์  ปรีชา (063-7195480)

4.จิราภา    บุญคมรัตน์ (095-7254803)

5.โกสินทร์   รุ่มจิตร (087-2805076)

6.ขวัญใจ   บัวแก้ว (095-0809393)

7.หฤษฎ์  มณีโชติ (065-1063535)

8.จุไรนัตน์  พลายด้วง (098-0645456)

9.ศิลาทิพย์  ชวลิต (082-0400314)

10.ฉัตรชัย  เอียดจุ้ย (080-5490412)

11.ฤกษ์ชัย  ขันเจ็ดริ้ว (063-6194762)

12.ทัศนีย์  บัวศรี (062-9629589)

13.เบญจพร  ริยาพันธ์ (064-8437457)

14.มณีวรรณ  สมพงษ์ (084-6275511)

15.มาลินี  เรืองปิ่น (086-2825032)

ติดต่อรับของที่ระลึก ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

28 พ.ย. 2561, 13:53

การรับเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

1. ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่ได้รับเหรียญให้ติดต่อรับได้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยเหรียญรางวัลจะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เท่านั้น)

2. เกียรติบัตรของผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม และคณะกรรมการตัดสิน สามารถพริ้นได้ในระบบ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

27 พ.ย. 2561, 09:37

การมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร (ล่าสุด)

1.แต่ละรายการแข่งขันจะมีเหรียญรางวัลเฉพาะ 3 อันดับแรกเท่านั้น คือ รางวัล ชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เช่นรายการวาดภาพ

โรงเรียน A ได้คะแนน 80 คะแนน

โรงเรียน B ได้คะแนน 90 คะแนน   ที่ 3

โรงเรียน C ได้คะแนน 91 คะแนน   ที่ 2

โรงเรียน D ได้คะแนน 92 คะแนน   ที่ 1

โรงเรียน E ได้คะแนน 79 คะแนน

จะได้เหรียญเฉพาะโรงเรียน D โรงเรียน C และโรงเรียน B

2. เกียรติบัตรสามารถ Print ได้จากระบบ

25 พ.ย. 2561, 10:42

ประกาศการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขัน
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวได้ในระบบ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  2. หากทางโรงเรียนต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้โหลดแบบฟอร์มหน้าเวปไซด์(หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) และลงนามอนุญาตโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทนยื่นหนังสือดังกล่าว (1 ฉบับต่อ นักเรียน/ครู1 คน) ให้แก่เจ้าหน้าฝ่ายลงทะเบียนรับรายงานตัวณ หน่วยแข่งขันในวันที่ทำการแข่งขัน
  • การแข่งขันประเภททีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
  • การแข่งขันประเภททีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน

23 พ.ย. 2561, 10:18

แก้ไขตารางเวลาการแข่งขันปฐมวัย

แก้ไขตารางการแข่งขัน ตารางการแข่งขันระดับปฐมวัย ตรวจสอบได้จากตารางเวลาการแข่งขัน

20 พ.ย. 2561, 13:40

แก้ไขตารางการแข่งขัน

แก้ไขตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) ตรวจสอบได้จากตารางเวลาการแข่งขัน

19 พ.ย. 2561, 23:34

ประกาศตารางการแข่งขันและแนวทางการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน

16 พ.ย. 2561, 11:28

ประกาศหัวข้อกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (แก้ไขล่าสุด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีิ (แก้ไขล่าสุด)

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อตามเกณฑ์การแข่งขัน คือ "เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

2.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อตามเกณฑ์การแข่งขัน คือ "เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด"

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อ "ไทยแลนด์ 4.0"

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ "ไทยแลนด์ 4.0"

14 พ.ย. 2561, 10:08

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Web Counter
สถิติ