เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

รายงานผลการแข่งขัน
1.ระดับปฐมวัย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
ระบายสีภาพ

ประกาศผล

ประกาศผล

วาดภาพระบายสี

ประกาศผล

ประกาศผล

ฉีก-ปะ กระดาษ

ประกาศผล

ประกาศผล

สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ

ประกาศผล

สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ)

ประกาศผล

ปั้นดินน้ำมันลอยตัว

ประกาศผล

ร้องเพลงประกอบท่าทาง

ประกาศผล

เริงเล่นเต้น Dancer

ประกาศผล

ประกาศผล

ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ไม่มีการแข่งขัน

ประกาศผล

โยนบอลลงตะกร้า

ประกาศผล

ประกาศผล

เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ

ประกาศผล

โครงงาน

ประกาศผล

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดเล่านิทาน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันเขียนเรียงความ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ประกาศผล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอจัฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันแอโรบิก

ประกาศผล

ประกาศผล

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดรำวงมาตรฐาน

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ประกาศผล

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดร้อยมาลัย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดแกะสลักผลไม้

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด

ประกาศผล

การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ

ประกาศผล

การประกวดการแสดงละครสั้นภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดร้องเพลงจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันวาดภาพจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันเต้นรำจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

10.กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกวดโครงงาน เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การประกวดโครงงานภาษาไทย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดโครงงานสังคมศึกษา

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดโครงงานศิลปะ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดโครงงานสุขศึกษาฯ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล