เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

สถิติการลงทะเบียน

รายงานการลงทะเบียนแข่งขัน *** แสดงจำนวนคนลงทะเบียน ***
1.ระดับปฐมวัย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
ระบายสีภาพ 189 251 440
วาดภาพระบายสี 179 178 357
ฉีก-ปะ กระดาษ 197 213 410
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 495 495
สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ) 441 441
ปั้นดินน้ำมันลอยตัว 180 180
ร้องเพลงประกอบท่าทาง 72 72
เริงเล่นเต้น Dancer 160 530 690
ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 0 308 308
โยนบอลลงตะกร้า 221 494 715
เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ 52 52
โครงงาน 66 66
รวม 642 448 572 1,114 1,450 3,868
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 24 25 19 68
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 191 173 70 31 465
การประกวดเล่านิทาน 54 45 22 12 133
การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง 105 103 43 24 275
การแข่งขันเขียนเรียงความ 85 53 27 165
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง 43 33 19 95
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 150 143 55 25 373
รวม 500 616 301 157 1,574
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 55 72 29 156
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 122 116 37 16 291
รวม 177 188 66 16 447
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 66 66
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 107 142 45 20 314
รวม 107 208 45 20 380
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 99 107 51 24 281
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 197 252 66 25 540
รวม 296 359 117 49 821
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 216 312 65 16 609
การแข่งขันแอโรบิก 139 18 157
รวม 216 312 139 65 16 18 766
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 227 271 85 30 613
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 69 45 114
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 126 54 180
การประกวดรำวงมาตรฐาน 60 60 120
การประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 45 45
รวม 227 331 195 85 30 204 1,072
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 165 36 18 219
การประกวดร้อยมาลัย 24 21 6 51
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 45 15 6 66
การประกวดแกะสลักผลไม้ 12 6 18
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 91 14 8 113
รวม 325 98 44 467
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 56 21 9 86
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 74 40 14 128
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด 66 66
การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 64 80 35 179
การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 64 64
การประกวดการแสดงละครสั้นภาษาจีน 2 20 44 66
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 17 29 16 17 79
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 33 33 34 32 132
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน 15 9 4 16 44
การประกวดร้องเพลงจีน 11 20 14 14 59
การแข่งขันวาดภาพจีน 11 26 11 12 60
การแข่งขันเต้นรำจีน 10 10 5 25 50
รวม 161 405 200 183 64 1,013
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกวดโครงงาน เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การประกวดโครงงานภาษาไทย 24 6 18 48
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 93 48 21 162
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 102 66 38 206
การประกวดโครงงานสังคมศึกษา 42 33 6 81
การประกวดโครงงานศิลปะ 18 6 6 30
การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 34 15 9 58
การประกวดโครงงานสุขศึกษาฯ 18 12 6 36
การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 27 18 12 57
รวม 358 204 116 678
รวมทั้งหมด 642 448 572 1,114 1,450 1,684 3,102 334 1,181 631 286 11,444

*** หมายเหตุ : หน่วยเป็น คน